SSLC 2013 - Full A+ winners
Akshaya M T
Athira Rathnakaran
Aparna Soman
Agith Susanthan
Navaneeth P K
Sanathraj K K
USS Scholarship winner
Abhinand K P