Result:UP Sanskrit
  501 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1135 102  NITHINA P 7  KIZHUNNA SOUTH U P S
3452 113  ABHINANAD C 7  KOONHANCODE U P S
1323 104  NIRANJANA RAJEEV 7  SANKARA VILASAM G P U P S MAKRERI
  502 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2100 104  ROHITH K 6  KIZHUNNA SOUTH U P S
1001 101  AMAYA.K 7  NARICKODE U P S
2788 109  SREELAKSHMI C M 7  MAVILAYI U P S
  503 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2411 108  ADITHYA PRAJEEVAN 7  A K G S Govt. H. S. S. Peralasseri
1143 102  ABHIJITH T 6  KIZHUNNA SOUTH U P S
3444 113  ANAGHA ASHOKAN 7  KOONHANCODE U P S
2349 107  AGRAHA T V 6  IVERKULAM GRAMEENA PATASALA U P
  504 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2788 109  SREELAKSHMI C M 7  MAVILAYI U P S
3295 111  AMEYA P K 7  Kadachira High School
1143 102  ABHIJITH T 6  KIZHUNNA SOUTH U P S
  505 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2793 109  ANJANA M 7  MAVILAYI U P S
1131 102  SAYANA T P 6  KIZHUNNA SOUTH U P S
3445 111  ABHINANDA N 6  KOONHANCODE U P S
2212 105  RIYA M 5  KADAMBOOR NORTH U P S
  506 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2667 112  ADITHYAN VINOD 7  MAVILAYI U P S
3452 117  ABHINANAD C 7  KOONHANCODE U P S
3298 115  SACHETHE C PRAVEEN 6  Kadachira High School
  507 - Padyam Chollal (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2975 111  SREENAND GANGADHARAN 5  CHERUMAVILAYI U PS
1275 115  SREEHARI K I 7  Kadambur Higher Secondary School
1314 103  NADAKISHOR V 7  SANKARA VILASAM G P U P S MAKRERI
2287 106  JAGANNATH.M.K 6  A K G S Govt. H. S. S. Peralasseri
  508 - Padyam Chollal (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2349 136  AGRAHA T V 6  IVERKULAM GRAMEENA PATASALA U P
2286 127  ARCHANA.K.K 7  A K G S Govt. H. S. S. Peralasseri
1272 121  ARYA K I 6  Kadambur Higher Secondary School
2648 129  SAYANA M V 7  Kadachira High School
  509 - Sidharoopocharanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3394 113  SREENAND K P 7  MAVILAYI U P S
2365 109  ADITH K N 7  IVERKULAM GRAMEENA PATASALA U P
1143 102  ABHIJITH T 6  KIZHUNNA SOUTH U P S
1314 103  NADAKISHOR V 7  SANKARA VILASAM G P U P S MAKRERI
3457 114  VYSHAKH P 7  KOONHANCODE U P S
  510 - Sidharoopocharanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2802 111  ANUVINDA RAJ 7  MAVILAYI U P S
2469 109  THRIPTHAJA.P 6  A K G S Govt. H. S. S. Peralasseri
2227 107  ANUSMAYA VINOD 6  KADAMBOOR NORTH U P S
3444 114  ANAGHA ASHOKAN 7  KOONHANCODE U P S
1323 103  NIRANJANA RAJEEV 7  SANKARA VILASAM G P U P S MAKRERI
1135 102  NITHINA P 7  KIZHUNNA SOUTH U P S
  511 - Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1275 113  SREEHARI K I 7  Kadambur Higher Secondary School
2287 104  JAGANNATH.M.K 6  A K G S Govt. H. S. S. Peralasseri
2672 106  SAYAND K 5  MAVILAYI U P S
  512 - Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1301 119  ADITHYA.K 7  MUZHAPILLANGAD U P SCHOOL
2602 109  ALIKHA SURESH 7  Kadachira High School
2346 106  SHEYKHA SURENDRAN 7  IVERKULAM GRAMEENA PATASALA U P
  513 - Katha Kathanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2793 106  ANJANA M 7  MAVILAYI U P S
1334 105  NOORFISOORA VK 7  SANKARA VILASAM G P U P S MAKRERI
1905 104  ASWATHY DINESH 5  BAVODE EAST U P S
3450 110  ARYASREE P V 5  KOONHANCODE U P S
  514 - Gadhyaparayanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3295 103  AMEYA P K 7  Kadachira High School
3444 116  ANAGHA ASHOKAN 7  KOONHANCODE U P S
2212 108  RIYA M 5  KADAMBOOR NORTH U P S
1321 107  SANUSHA PK 7  SANKARA VILASAM G P U P S MAKRERI
  515 - Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2807 113  ASWATHI V V 7  MAVILAYI U P S
2227 118  ANUSMAYA VINOD 6  KADAMBOOR NORTH U P S
1334 129  NOORFISOORA VK 7  SANKARA VILASAM G P U P S MAKRERI
2397 122  AKSHAYA AJITH 6  A K G S Govt. H. S. S. Peralasseri
  516 - Sanghaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1272 103  ARYA K I 6  Kadambur Higher Secondary School
2411 111  ADITHYA PRAJEEVAN 7  A K G S Govt. H. S. S. Peralasseri
2349 110  AGRAHA T V 6  IVERKULAM GRAMEENA PATASALA U P
2670 113  KARISHMA V V 6  MAVILAYI U P S
  517 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2401 115  ADWAJ.P.K 7  A K G S Govt. H. S. S. Peralasseri
  518 - Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2411 117  ADITHYA PRAJEEVAN 7  A K G S Govt. H. S. S. Peralasseri
1982 118  THANUSREE BABU 7  Kadambur Higher Secondary School
2672 108  SAYAND K 5  MAVILAYI U P S